Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Regulamin pracowni ceramicznej

REGULAMIN PRACOWNI CERAMICZNEJ ALCHEMILLA

Pracownia Alchemilla to miejsce, gdzie dzielimy się pozytywną energią oraz wiedzą. Biorąc udział w Wydarzeniach, akceptujesz zasady działania Pracowni, zawarte w poniższym Regulaminie.

PORZĄDEK

 1. Zostaw swoje miejsce pracy w takim stanie, w jakim je znalazłeś.
 2. Umyj lub oczyść narzędzia, podkładki i inne używane przedmioty, a następnie odłóż je na ich miejsce.
 3. Zużyte kawałki gliny włóż do worka z daną gliną i pokrop wodą.
 4. Przed odstawieniem na suszarnię prace koniecznie muszą zostać podpisane – prace nieopatrzone podpisem przechodzą na własność pracowni.
 5. Planując pracę pozostaw sobie czas na uporządkowanie stanowiska pracy

OSTROŻNOŚĆ

 1. Uważaj na prace innych osób – szanuj je jak własne.
 2. Nie dotykaj prac, które nie należą do ciebie.
 3. Przed rozpoczęciem pracy zakładaj fartuszek ochronny.
 4. Zachowaj ostrożność przy zdejmowaniu i odkładaniu prac z suszarni, by nie zniszczyć prac innych osób.
 5. Za zniszczenie  cudzej pracy pobierana zostanie opłata.

WYPAŁ PRAC

 1. Prace szkliwione powinny zostać właściwie oczyszczone przed odstawieniem do wypału aby nie zabrudziły półek. W innym przypadku sprawca zostanie obciążony kosztem czyszczenia półki (50zł) oraz ewentualnej naprawy uszkodzeń pieca (koszt w zależności od stopnia zniszczeń).
 2. Pracownia ma prawo odmówić przyjęcia pracy do wypału, jeśli nie jest ona właściwie przygotowana lub może spowodować uszkodzenie innych wypalanych prac.
 3. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w trakcie wypału.
 4. Odpowiedzialność pracowni za prace powierzone do wypału jest ograniczona do wysokości kwoty odpowiadającej cenie wypału pracy.
 5. Prace są wypalane, gdy zbierze się ich wystarczająca liczba, by zapełnić piec.
 6. Wypał prac jest płatny wg Cennika wypałów.
 7. Istnieje możliwość wypalenia prac, które zostały wykonane poza pracownią, po uprzednim przedstawieniu etykiety producenta masy ceramicznej zawierającej parametry wypału.
 8. Wypał prac stworzonych poza pracownią jest dodatkowo płatny, +50% od ceny podstawowej ujętej w cenniku wypałów.
 9. Pierwszeństwo w wypale mają prace wykonane na warsztatach w pracowni.
 10. Istnieje możliwość wypalenia pracy po ponownym szkliwieniu za dodatkową opłatą.

ODBIÓR PRAC

 1. Prace wykonane na warsztatach ceramicznych po wysuszeniu i wypaleniu są zwykle gotowe do odbioru po ok. 3 tygodniach.
 2. Wszystkie prace wykonane podczas warsztatów są własnością uczestników i są zabierane przez nich do domu.
 3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsca do przechowywania, prace nieodebrane w ciągu 3 miesięcy od ich wykonania przechodzą na własność Pracowni i mogą zostać poddane utylizacji.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP oraz Regulaminu Pracowni.
 2. Zajęcia odbywają się pod opieką i nadzorem Instruktora, a wejście do pracowni jest możliwe jedynie w jego obecności.
 3. Odpowiedzialność za nieletniego uczestnika obecnego na zajęciach Instruktor ponosi tylko w czasie trwania zajęć.
 4. W zajęciach mogą brać udział osoby od 6. roku życia. W przypadku osób młodszych w trakcie trwania zajęć wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego, który ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko.
 5. Maksymalna liczba uczestników w zajęciach ceramicznych to 8 osób.
 6. W przypadku, gdy Uczestnik swoim zachowaniem zakłóca przebieg zajęć, nie stosuje się do regulaminu i poleceń Instruktora, prowadzący ma prawo skreślenia Uczestnika z listy.
 7. Zapisując się na zajęcia, Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez siebie wykonanych w celach promocyjnych oraz związane z tym udostępnianie i publikację własnego wizerunku w mediach. (w pracowni dostępny jest formularz do uzupełnienia i podpisania) W przypadku osób niepełnoletnich taką zgodę wyraża rodzic bądź opiekun prawny.

REZERWACJA TERMINÓW I MIEJSC NA WARSZTATACH

 1. Rezerwacja terminu i miejsca na warsztatach jest obowiązkowa i odbywa się przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej.
 2. Osoba rezerwująca termin, a nie posiadająca karnetu na zajęcia, jest zobowiązana do wpłaty zadatku równego cenie jednej godziny warsztatów.
 3. Wpłacony zadatek jest wliczany na poczet całkowitej wartości transakcji, tj. zakupu karnetu lub opłaty za uczestnictwo w warsztatach.
 4. O rezygnacji Uczestnika należy poinformować Organizatora nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem warsztatów. Rezygnację należy przesłać mailowo na adres [email protected] lub przez formularz zgłoszeniowy na stronie pracowni.
 5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z warsztatów wcześniej niż 48 godzin przed rozpoczęciem zajęć Organizator zwraca 100% dokonanej wpłaty na konto, z którego została dokonana płatność.
 6. W przypadku rezygnacji Uczestnika z warsztatów później niż 48 godzin przed rozpoczęciem zajęć Organizator ma prawo do zatrzymania zadatku.
 7. Realizacja warsztatów odwołana przez Organizatora będzie skutkować zwrotem otrzymanej kwoty zadatku na konto, z którego został dokonana płatność.

ODWOŁANIE WARSZTATÓW

 1. W wyjątkowych sytuacjach, m.in., jak poniżej:

=> niska frekwencja (ilość chętnych uczestników poniżej określonej grupy minimalnej)

=>rezygnacja organizatora lub współorganizatora

=> zdarzenia losowe, uniemożliwiające przeprowadzenie warsztatów w określonym wcześniej miejscu i czasie organizator ma prawo do odwołania warsztatów. Uczestnicy do 5 dni roboczych otrzymają całą kwotę wpłaconą wcześniej, przelewem na konto bankowe z którego dokonano wpłaty.

 

 

PŁATNOŚCI

 1. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do uiszczania płatności za udział w zajęciach pracowni ceramicznej, zgodnie z ustaloną indywidualnie stawką.
 2. Cena obejmuje materiały, narzędzia i pomoc instruktora oraz kawę, herbatę i wodę do picia.
 3. Każda następna, rozpoczęta godzina liczona jest jako kolejna pełna godzina pracy.

Cennik warsztatów:

 • Warsztaty dla dorosłych:
  • – karnet na zajęcia cykliczne obejmujący 6 godzin warsztatów: 210zł
  • – 1 godzina zajęć: 45zł
  • – warsztaty indywidualne 55zł/h
 • Warsztaty rodzinne:
  • – 1,5 godziny zajęć obejmujących współpracę rodzica z dzieckiem: 65zł
 • Warsztaty dla dzieci:
  • – 1,5 godziny zajęć dla dzieci od 6 roku życia, które lepią samodzielnie 55zł
  • *(Za dodatkową opłatą opiekun może również uczestniczyć w zajęciach i tworzyć własne prace, pod warunkiem samodzielnej pracy dziecka.)

* Pracownia ceramiczna zastrzega sobie prawo do zmian w Cenniku warsztatów.

Cennik wypałów:

Prace o wymiarach do 10x10x10cm 7zł

Prace o wymiarach od 10x10x10cm do 20x20x20cm 15zł

Prace o wymiarach od 20x20x20cm do 30x30x30cm 25zł

Prace powyżej 30x30x30cm 45zł.

 

Wynajem całego pieca: wypał do 1160°C 200zł

wypał do 1250°C 250zł

Maksymalne wymiary prac: 46 cm x 56 cm

* Pracownia ceramiczna zastrzega sobie prawo do zmian w Cenniku wypałów.

BEZPIECZEŃSTWO

Każdy Uczestnik zajęć używając narzędzi, przyrządów i materiałów w które wyposażona jest pracownia, powinien korzystać z nich zgodnie z przeznaczeniem i według zasad udzielonych przez Instruktora.

W przypadku szkód wynikających z niewłaściwego ich wykorzystania Uczestnik lub jego opiekun prawny zobowiązuje się pokryć z własnych środków lub przywrócić do stanu sprzed zniszczeń.

WARSZTATY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

Alchemilla studio ceramiki organizuje warsztaty dla grup zorganizowanych w swojej siedzibie lub gościnnie w szkołach, przedszkolach, domach kultury, w muzeach, w trakcie imprez plenerowych…
Szczegóły współpracy ustalane są indywidualnie.
W trakcie warsztatów dla grup za uczestników odpowiadają opiekunowie.

 

*Pracownia ceramiczna zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

 

ZASADY BHP OBOWIĄZUJĄCE W PRACOWNI CERAMICZNEJ ALCHEMILLA:

Zasady BHP i powyższy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie pracowni Alchemilla.

 1. Używamy narzędzi, przyrządów i materiałów, w które wyposażona jest pracownia, zgodnie z przeznaczeniem i według zasad i instrukcji udzielonych przez instruktora.
 2. Szczególną ostrożność należy zachować podczas pracy z ostrymi narzędziami.
 3. Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem instruktora, po zaznajomieniu się z instrukcją ich obsługi.
 4. W przypadku szkód wynikających z niewłaściwego ich wykorzystania uczestnik lub jego opiekun prawny zobowiązuje się pokryć z własnych środków lub przywrócić do stanu sprzed zniszczeń.
 5. Podczas warsztatów wykonujemy polecenia instruktora.
 6. Wszelkie wypadki, zagrożenia, uszkodzenia narzędzi i sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać osobie prowadzącej warsztaty.
 7. Samowolne uruchamianie pieca jest zabronione.
 8. Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie pracowni ceramicznej. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 9. Suchy pył powstający przy szlifowaniu jest szkodliwy. Nie należy go zdmuchiwać, a jedynie za pomocą suchego pędzla lub gąbki umieścić w miseczce z wodą.
 10. Kontakt ze szkliwami i szkliwienie:

✓ szkliwo jest substancją chemiczną,

✓ podczas pracy należy zachować szczególne środki ostrożności, uczestnik musi zaopatrzyć się w odzież ochronną: fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczkę ochronną,

✓ nie jemy i nie pijemy, podczas pracy ze szkliwem,

✓ po zakończeniu szkliwienia jednym kolorem, natychmiast zakręcamy słoik i dokładnie myjemy pędzel,

✓ dzieci szkliwią na odpowiedzialność Rodzica lub Opiekuna,

✓ w przypadku kontaktu chemii ze skórą należy natychmiast przemyć to miejsce pod bieżącą zimną wodą,

✓ w przypadku dostania się szkliwa do oka, należy natychmiast przemyć je wodą i niezwłocznie udać się do lekarza

Alchemilla studio ceramiki nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne będące następstwem niezastosowania się do Regulaminu Pracowni, zasad BHP oraz wynikające z indywidualnego stanu zdrowia osób korzystających z Pracowni.